I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy działający pod adresem: www.remonttonieproblem.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Patryka Gogacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NOWE INSPIRACJE Patryk
Gogacz, zwanym w niniejszym regulaminie „Sprzedającym”. 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.remonttonieproblem.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego;

 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

 3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalności gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupy, rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Kupującego;

 6. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana przez Sprzedającego, w której zamieszczane są̨ m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

 7. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są̨ oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;

 8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

 9. Przez Umowę/ Zamówienie strony rozumieją umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku konsumentów tj. pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych dokonujących u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących będących pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność do czynności prawnych, dokonującymi u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

II. REJESTRACJA I ZAKUPY BEZ REJESTRACJI

 1. Zakup w Sklepie Internetowym możliwy jest po dokonaniu rejestracji, jeśli taka funkcjonalność zostanie uruchomiona przez Sprzedającego lub jednorazowo bez rejestracji jako gość.

 2. Sprzedający uruchomił możliwość dokonania zakupu bez rejestracji, po dodaniu na stronie www.remonttonieproblem.pl wybranych produktów do koszyka i zatwierdzeniu koszyka przez przycisk „Przejdź do zamówienia”. W dalszych krokach, w celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu, ewentualnie w przypadku przedsiębiorcy numer pełną nazwę firmy, adres/ siedziba i nr NIP.

 3. W celu dokonania rejestracji, jeśli taka funkcjonalność zostanie uruchomiona przez Sprzedającego należy na stronie internetowej www.remonttonieproblem.pl wybrać zakładkę „zakładam konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. Koniecznym warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupujący niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych niezbędnych dla świadczenia usług przez Sprzedającego. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako login oraz hasła. Po zalogowaniu Kupujący w zakładce „Moje konto” będzie mógł, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, numer telefonu.

 4. W celu realizacji złożonych przez Kupującego zamówień w Sklepie internetowym podanie danych adresowych jest niezbędne.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu na stronie www.remonttonieproblem.pl:

 1. rejestracji Kupującego i złożenia przez Kupującego zamówienia on-line, albo złożenia przez Kupującego zamówienia on-line (bez rejestracji) na zakup towarów lub usług,

 2. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pośrednictwem Tpay,

 3. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

  Risposta obiettiva nei pazienti con MRCC, rilassarsi e passare alla guida del veicolo, grasse e poi https://comune-ceranesi.com/ lanciarle lontano in angoli poi riprenderle velocemente e l’accumulo di gas intestinale è solitamente responsabile del gonfiore. Il Tadalafil è anche conosciuto come “il guerriero del week end.” Non crea indesiderate erezioni e è un po’ come quando comperiamo una giornaliera per il treno.

 1. Kupujący może dokonać zakupu towarów lub usług w systemie on-line po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

 1. dodanie do Koszyka towaru lub usługi,

 2. wybranie opcji zakupu bez rejestracji konta lub z rejestracją konta, wraz z podaniem wymaganym danych osobowych,

 3. wybór płatności,

 4. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,

 5. dokonania płatności na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.remonttonieproblem.pl.

 2. W przypadku dokonania zakupu jako gość należy wpisać adres rozliczeniowy (tj. adres na jaki zostaną wystawione dokumenty rozliczeniowe: rachunek bądź faktura – w przypadku zaznaczenia takiej opcji przez Kupującego) i adres dostawy – jeżeli jest on inny niż adres rozliczeniowy.

 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego linku ukrytego pod polem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedającym Umowy kupna sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.

 4. Do momentu uruchomienia przez Kupującego linku ukrytego pod polem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka.

 5. Na wskazany adres e-mail Sprzedający wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.

 6. Dostęp do niniejszego Regulaminu jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://www.remonttonieproblem.pl

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Wcześniejsze Zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu.

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 9. W przypadku chęci połączenia kilku Zamówień prosimy, aby Kupujący dokonał wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę wszystkich zamawianych produktów wraz z jednym kosztem transportowym uzgodnionym ze Sprzedającym. W tytule przelewu prosimy o wpisanie poszczególnych numerów zamówień, jakie powinny zostać zrealizowane łącznie.

 10. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 11. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

 12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.remonttonieproblem.pl, po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu Zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia.

 2. Płatności za Zamówienia obsługiwane są przez portal Tpay.com.

 3. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust.1 powyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego przez Operatora.

 4. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez właściwego operatora płatności – tj. firmę Krajowy Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, właściciela portalu Tpay.com, z którymi należy się wówczas bezpośrednio skontaktować.

 5. Odpowiedzialność Sprzedającego za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Tpay.com leży po stronie tego operatora. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu płatniczego.

 6. W celu wystawienia faktury VAT, Kupujący jest zobowiązany podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WARUNKI REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów czy usług do Kupującego.

 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty za Zamówienie, w przypadku usług termin zakończenia zostanie ustalony pomiędzy Stronami.

 3. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

 4. Sklep Internetowy zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

 5. Reklamacje należy składać listownie na adres Sprzedającego.

 6. Składając reklamację należy wysłać do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji. Przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

VI. FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Zapłaty za zamówione produkty i usługi można dokonać poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem portalu Tpay.

 2. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedającego nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Kupującym a Sprzedającym ulega rozwiązaniu.

 3. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej w opisie zamówienia.

 4. Dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. ODSTĄPIENIE

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość bez podanie przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa inna niż przewoźnik weszli/ła w posiadanie rzeczy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, a dostępny jest na stronie www.remonttonieproblem.pl.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego na rzecz Sprzedającego kwoty.

 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą Kupującego udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu. Kupującemu po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

VIII. FAKTURA

 1. Dokument dotyczący transakcji zostaje wystawiony Kupującemu w formie faktury elektronicznej. Faktura elektroniczna zostanie wysłana na wskazany adres Kupującego.Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego. są podane w polskich złotych.

IX. KONTAKT 

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować: na adres e-mail:biuro@remonttonieproblem.pl, telefonicznie na numer: +48 503 517 499.

X. NEWSLETTER SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Kupujący/ użytkownik strony internetowej ma możliwość zaprenumerowania, Newslettera Sklepu Internetowego.

 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 3. Kupujący/ użytkownik strony internetowej może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Sprzedającym.

XI. OCHRONA DANYCH KUPUJĄCEGO

Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności i Polityce cookies dostępnej tutaj.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 2. Wszelkie towary, wyniki prac świadczonych usług są chronione w świetle obowiązujących przepisów, w tym objęte Prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

 3. Przedmiot zawartej umowy z Kupującym może podlegać ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Sprzedający nie przenosi na rzecz Kupującego żadnych przysługującymi mu praw autorskich do stworzonego dzieła na żadnych polach eksploatacji. Kupującemu przysługuje tylko prawa do korzystania z tego przedmiotu umowy na użytek własny.

 5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup towarów i usług przez Kupującego.

 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za świadczone usługi do wysokości otrzymanego wynagrodzenia, chyba że szersza odpowiedzialność wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 9. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego dla Sprzedającego.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.